การเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์

การเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์

ทำความรู้จักกับ ฟาร์มโคนมอินทรีย์

ฟาร์มโคนมอินทรีย์ เป็นฟาร์มโคนมที่ไม่ได้ใช้สารเคมีต่าง ๆ เช่น ยา ฮอร์โมน เป็นฟาร์มที่มีการปล่อยให้วัวแทะเล็มหญ้าเอง มีพื้นที่ร่มให้พักและมีต้นไม้ให้วัวได้เอาตัวไปถูเล่น มีน้ำให้กินตลอดเวลา เหมือนคล้ายกับการเลี้ยงโคตามธรรมชาติให้ปล่อยหากินเอง ทุกอย่างที่ใช้ในฟาร์มที่เกี่ยวกับตัววัวนั้นจะเป็นของที่ได้มาจากธรรมชาติเท่านั้น เรียกว่าเป็นฟาร์มโคนมที่ปราศจากการใช้สารเคมีเลยก็ว่าได้ หญ้าที่ให้โคก็ปลูกเอง และต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง

การทำฟาร์มโคนมอินทรีย์

การเลี้ยงโคนมอินทรีย์ส่งผลต่อให้วัวเกิดความเครียดน้อยลง สุขภาพของวัวที่เลี้ยงก็จะแข็งแรง ไม่ป่วยหรือเป็นโรคง่าย เพราะเนื่องจากไม่ได้ใช้ยาเร่งฮอร์โมนให้วัว ทำให้น้ำนมที่รีดได้มีคุณภาพและประโยชน์ทางโภชนาการมากยิ่งขึ้น มีไขมันน้อยกว่านมที่เลี้ยงในฟาร์มแบบปกติ และการเลี้ยงโคนมแบบอินทรีย์ช่วยลดต้นทุนให้ต่ำลง เพราะไม่ได้ซื้อจำพวกอารหารมาให้วัวกิน แต่ใช้หญ้าที่เป็นหญ้าในการเลี้ยงโคนม น้ำนมที่ได้จากการเลี้ยงโคนมอินทรีย์ จะมีราคาสูงกว่า และคุ้มกับการลงทุนทำ

การเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์ของโชควลีฟาร์ม

โชควลีฟาร์มได้มีการพัฒนาฟาร์มเพื่อให้เป็นฟาร์มอินทรีย์ โดยการไม่ใช้สารเคมีในการเลี้ยงโคนม เช่นเรื่องอาหารของโคทางฟาร์จะไม่ใช้สับปะรดในการเลี้ยงเนื่องจากในผลสับปะรดนั้นจะมีสารเคมีผสมอยู่จึงใช้หญ้าที่ทางฟาร์มปลูกขึ้นเองโดยใช้ปุ๋ยคอก เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคของโค ในส่วนพื้นที่เลี้ยงโคก็จะมีต้นไม้ยืนต้นที่คอยให้โคได้พักในร่มธรรมชาติ มีพื้นที่ว่างให้โคได้เดินเล่น และยังมีโอ่งใส่น้ำเพื่อให้โคนั้นสามารถดื่มน้ำได้ตลอดเวลาที่ต้องการเพื่อให้โครู้สึกผ่อนคลาย

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*